Kancelaria Radcy Prawnego

Barbara Wrońska

Przedsiębiorcy

 

Prawo handlowe

 • rejestracji spółek prawa handlowego, spółdzielni, stowarzyszeń,
 • sporządzanie umów spółek, statutów,
 • sporządzanie projektów uchwał walnych zgromadzeń, rad nadzorczych i zarządów,
 • opracowywanie regulaminów pracy zarządów i rad nadzorczych,
 • sprawy związane z podziałem, łączeniem i likwidacją spółek i spółdzielni,
 • obsługa prawna spółek prawa handlowego,

Prawo gospodarcze

 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców,
 • opracowywanie umów,
 • umowy licencyjne, umowy o przeniesienie praw autorskich,
 • rejestracja znaków towarowych,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach gospodarczych,
 • udział w negocjacjach,
 • windykacja należności,
 • doradztwo prawne w sprawach związanych z prawem gospodarczym.

Prawo pracy, w szczególności:

 • sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, wynagradzania, itd.
 • sporządzanie umów o zakazie konkurencji,
 • sprawy dotyczące warunków zatrudnienia,
 • doradztwo prawne oraz przygotowywanie dokumentów dotyczących odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • opiniowanie umów,
 • reprezentacja w sporach sądowych,
 • zwolnienia grupowe,
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy.

Prawo administracyjne, w szczególności:

 • reprezentacja Klientów przez sądami administracyjnymi oraz innymi organami administracyjnymi,
 • przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • przygotowywanie wniosków, pism na potrzeby postępowania administracyjnego,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.

Windykacja należności

 • windykacja polubowna,
 • windykacja sądowa,
 • windykacja egzekucyjna,
 • monitoring należności,
 • prowadzenie negocjacji mających na celu przygotowanie i zawarcie ugody,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowych zmierzającym do windykacji należności, w tym w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym oraz zwykłym,
 • zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym (skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika oraz dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego)
 • zastępstwo w postępowaniu o wyjawienie majątku
 • doradztwo w sprawach związanych z należnościami.